A Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társaságának

Kecskeméten 2013. november 15-én tartott közgyűlésein elfogadott
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Általános szabályok

A Társaság neve: Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága
Angol nyelven: Hungarian Society of Gynecologic Endoscopists
A Társaság nevének rövidítése: MNET
Angol nyelven: HSGE
A Társaság működési területe: Magyar Köztársaság
A Társaság székhelye és levelezési címe:
6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11.
A Társaság alapítási éve: 1993.
A Társaság jogi személy

A Társaság célja

A Társaság aktív tevékenységet fejt ki annak érdekében, hogy a nőgyógyászati endoszkópia a hazai szakmai ellátásban rutin eljárássá válhasson, ezért folyamatosan törekszik új endoszkópos módszerek kifejlesztésére, adaptálására, ezek működési feltételeinek megteremtésére, a megfelelő szakemberek kiképzésére, a nemzetközi szintű alkalmazás megvalósítására.

Célja a hazai nőgyógyászati endoszkópos gyakorlat (oktatás – alkalmazás) irányelvéinek a kidolgozása, irányítása. Feladatának tekinti a tagok szakmai tudományos tevékenységének támogatását, érdekfeltáró tevékenység végzését és ezen munkák összehangolását.

Fórumot kíván teremteni nemzetközi kapcsolatok létrehozására, ezzel is elősegítve a nőgyógyászati endoszkópia hazai (egyetemi, postgraduális) és nemzetközi szintű oktatását.

Feladatának tekinti továbbá, hogy saját szakterületén elősegítse az országos szintű társadalmi és etikai feladatok megoldását, és aktívan részt vegyen a közvélemény nőgyógyászati minimálisan invasiv beavatkozásokról kialakított véleményének további formálásában, elősegítve ezzel a gyors és szakszerű tájékoztatást a tömegkommunikáció felhasználásával.

A Társaság közreműködik a nemzetközi kutatási eredmények alkalmazása elősegítésében, szakterületén az esetlegesen felmerült etikai kérdésekben állást foglal.

Mindezen célokból jelen Alapszabály mellékletét képező jelenléti íven szereplők megalapítják a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társaságát, amely a nőgyógyászati endoszkópiával (laparoscopia, hysteroscopia) foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a nőgyógyászati endoszkópia területén klinikai és tudományos munkát összehangoló és segítő, érdekfeltáró tevékenységet végző társaság.

A Társaság tagjai a Társaság működési szabályait az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján az alábbiakban határozzák meg:

1. A Társaság tevékenysége

A Társaság céljai megvalósítása érdekében javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a szakterületét érintő döntésék, tervek, fejlesztések, jogszabályok stb. kidolgozásában, véleményét az illetékes szervekhez továbbítja és azokkal együttműködik.

Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, mindezek érdekében oktatóbázisokat hoz létre, pályázatokat ír ki, emlékérmeket és díjakat alapít, bekapcsolódik a szakirodalom szerkesztésébe, ill. terjesztésébe is.

A Társaság kapcsolatokat épít ki más országok hasonló tevékenységet folytató szervezeteivel. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a Társaság szakterületét érintő időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, a kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről stb. Tudományos tapasztalatcserét, nemzetközi és hazai kongresszusokat szervez, azokon részt vesz, valamint elősegíti tagjai külföldi és hazai kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételét, illetve külföldi szakemberek meghívását.

A Társaság céljainak hatékony megvalósítása érdekében a mindenkori hatályos jogszabályok szerint gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat.

2. A Társaság tagjai

A Társaság tagjai

– rendes tagok,

– tiszteletbeli tagok,

– pártoló tagok.

2/1. Rendes tag

A Társaság rendes tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a Társaságba, annak alapító tagjaként, vagy a Társaság megalakulása után lép be. A tagfelvétel feltétele az, hogy a tagjelölt az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerje e1 és vele szemben kizáró körülmény, illetve olyan ok ne álljon fenn, amely tagsága megszüntetésére alkalmas. A Társaság tagját az Elnökség veszi fel belépési nyilatkozata alapján.

A Vezetőség hatáskörébe tartozik kizárólagosan a tagfelvétel, úgy, hogy arról egyszerű többséggel dönt a Vezetőség. Feltétele, hogy az ülése határozatképes legyen, amit a tagjai 50%-a + 1 fő jelenléte jelent. Amennyiben a Vezetőség nem határozatképes, úgy ezen kérdésben nem születhet döntés.

A rendes tagok jogaikat személyesen gyakorolják. Minden tagot egyenlő jogok illetnek meg.

A tag jogai:

 • a Társaság Közgyűlésén részvételi és szavazati joggal rendelkezik, tisztviselőket választhat és tisztségekre választható,
 • a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében részt vegyen, hozzájáruljon az állásfoglalások és határozatok kialakításához és végrehajtásához,
 • a Társaság által szervezett szakmai tudományos rendezvényeken részt vegyen (amennyiben a részvétel mindenki számára bizonyos költségekkel járna, eseti döntést igényel az, hogy a Társaság tagjai milyen költséget térítenek),
 • a Társaság munkájáról folyamatosan tájékoztatást kapjon,
 • a Közgyűlés összehívását kezdeményezze,
 • új tag felvételét, törlését vagy kizárását kezdeményezze,
 • javaslatot tegyen a Társaság vezető tisztségviselőire, illetve azok jutalmazására, díjazására,
 • a Társaság jogsértő határozatát a tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadja.

A tagok kötetezettsége:

 • aktívan közreműködjön a Társaság céljainak megvalósításában,
 • a Társaság Alapszabályát megtartsa,
 • a Társaság testületi döntéseit és határozatait végrehajtsa, arról amennyiben indokolt beszámoljon,
 • a tagsági díjat minden év március 15-ig fizesse be.

2/2. Tiszteletbeli tag

A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, akit a szakmai, társadalmi, gazdasági életben szerzett tapasztalatai alapján a Társaság Közgyűlése arra méltónak mond ki. A tiszteletbeli tagságot a Vezetőség adományozza legalább 5 tag javaslata alapján. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják.

A tiszteletbeli tag joga:

 • a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen,
 • a Társaság által rendezett tudományos rendezvényeken részt vegyen,
 • a Társaság munkájáról tájékoztatást nyerjen.

A tiszteletbeli tag kötelezettsége:

 • a Társaság Alapszabályát megtartsa,
 • a Társaság tevékenységével kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint végezze.

2/3. Pártoló tag

A Társaság pártoló tagjai lehetnek olyan nagykorú magyar, vagy külföldi állampolgárságú természetes személyek, illetőleg jogi személyek, akik a Társaság működéséhez anyagi támogatást nyújtanak. Pártoló tag az lehet, akit a Vezetőség annak nevez ki. A természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy pártoló tagok meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolják.

A pártoló tag joga:

 • a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen,
 • meghatározza, hogy az általa nyújtott támogatást milyen célra fordítsák,
 • folyamatosan tájékoztatást kapjon a Társaság azon tevékenységeiről, amelyhez a támogatást nyújtja.

A pártoló tag kőtelezettsége:

 • a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

3. Tagfelvétel

A rendes tagok tagfelvételi kérelmét a Vezetőséghez kell benyújtani. A kérelmet a Vezetőség bírálja el, a Vezetőség veszi fel a tagot. A tagfelvétel azon a napon történik, amikor a Vezetőség a kérelmet jóváhagyta.

A rendes tagokat, a tiszteletbeli tagokat és a pártoló tagokat külön-külön névjegyzékben kell nyilvántartani.

4. A tagsági viszony megszűnése

A társasági tagság megszűnik:

 • kilépéssel,
 • kizárással,
 • törléssel,
 • a tag halálával,
 • a Társaság jogutód nélküli megszűnésével.

4/1. Kilépés

A tag a kilépési szándékát az Elnöknek vagy a Főtitkárnak írásban köteles bejelenteni. Tagsági viszonya a nyilatkozatnak a fenti személyekhez történő megérkezése napján szűnik meg. A tag kilépéséről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

4/2. Kizárás

A tagok sorából ki kelt zárni azt a személyt, aki:

 • szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek,
 • a társasági tagságra méltatlan magatartása miatt érdemtelenné vált,
 • akinek kizárását jogerős fegyelmi határozat kimondja egyéb súlyos fegyelmi vétség miatt. A kizárásról a határozatképes Közgyűlés határoz 2/3-os szavazati aránnyal.

4/3. Törlés

Törlés útján szűnik meg a tagság, ha a tag a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesz eleget (nem fizeti a tagdíjat). A törlésről a Közgyűlés határoz. Automatikusan – tagdíj nem fizetése miatt – a tagsági viszony nem szűnhet meg. A Vezetőség a tagdíjat nem fizető tagot ajánlott levélben, az általa megadott címen felszólítja a tagdíj hátraléka rendezésére, amelyben egyúttal tájékoztatja, hogy amennyiben ezen felszólításnak nem tesz eleget, vagy nem válaszol úgy tagsági viszonya megszüntetésre kerül. A Közgyűlés elé a Vezetőség terjeszti a törlendő tagok névsorát.

5. A Társaság vezető szervei

A Társaság vezető testületei a Közgyűlés, és a Vezetőség.

A Vezetőség tagja csak olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, il1 tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

5/1. A Közgyűlés

A Társaság legfőbb testületi szerve a Közgyűlés, amely minden, a Társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

 • az Alapszabály megállapítása és módosítása,
 • az előző év gazdálkodásának értékelése, illetve elfogadása, – az évi költségvetés elfogadása,
 • a Vezetőség beszámolójának az elfogadása,
 • a Társaság más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének, valamint feloszlatásának kimondása, más szervezetekkel való társulás, illetve más szervezetekhez történő társulás,
 • a tagdíj mértékének megállapítása,
 • a Vezetőség, az Elnök, az Alelnök, az Előválasztott elnök, Gazdasági Vezető, valamint a Főtitkár megválasztása, illetve ezek felmentése, – az Ellenőrző Bizottság tagjainak és annak vezetőjének megválasztása, illetve tagjainak felmentése,
 • döntés a tagfelvétel jóváhagyása kérdésében, illetve a tagsági viszony megszüntetésének kérdésében,
 • a gazdálkodási vállalkozási tevékenység során felmerülő – a Társaság anyagi eszközeinek 50 %-át meghaladó – üzletkötés jóváhagyása.

A Közgyűlés a tagok összességéből áll. Szavazati joga csak a rendes tagoknak van, a Közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet.

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze, az összehívás a tagoknak küldött meghívóval történik, mely meghívóban szerepeltetni kell a Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét is. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok 10 %.-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri. Az Ellenőrző Bizottság kérésére a Közgyűlést haladéktalanul össze kell hívni.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább a fele + 1 fő jelen van.

Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a meghívóban jelzett időpontban, változatlan napirenddel összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazás rendje:

 • a Közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg,
 • az Elnököt, az Alelnököt, a Főtitkárt, a Gazdasági Vezetőt, Ellenörző Bizottság Elnökét és Bizottság tagjait és az Előválasztott elnököt valamint a vezetőség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással egyszerű többséggel választja,
 • a Közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazással hoz meg, illetve javaslatra bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el,
 • kétharmados szavazattöbbség szükséges: – az Alapszabály módosításához,
 • a tag kizárásához,
 • a Társaság más Társasággal történő egyesüléséhez, illetve megszüntetéséhez.

5/2. A Vezetőség

A két közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés hatáskörét – a kizárólagos hatáskörök kivételével – a Vezetőség gyakorolja. A Vezetőség és annak tagjai megbízatásának időtartama 4 év. Az Alapszabály jelen módosításakor hatályos Vezetőség mandátuma még 3 évig tart, az új 2005-ben választandó Vezetőség megbízatása szól már 4 évig. A Vezetőség létszámának 11 fő alá csökkenése esetén rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, egyébként a tagok kiválása nem érinti a Vezetőség legitimitását.

A Vezetőség a Társaság Elnökéből, Alelnökéből, Főtitkárából, Előválasztott elnökéből, Leköszönt elnökéből, Gazdasági Vezetőjéből és összesen 17 választott tagból, összesen 23 tagból áll.

A Vezetőség hatásköre:

 • határozatot hozhat a Társaság egészét érintő bármely kérdésben (kivéve: ami a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik),
 • végrehajtja, illetve végrehajtatja a Közgyűlés határozatait,
 • összehívja a Közgyűlést és javaslatot tesz a napirendi pontokra,
 • a tisztújító Közgyűlést megelőzően megválasztja a Jelölő Bizottságot,
 • elkészíti a Társaság éves költségvetését és azt jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti,
 • javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagok megválasztására,
 • beszámol a Közgyűlésnek az újonnan felvett tagokról, illetve a kilépett tagokról,
 • gondoskodik a Társaság alapító és egyéb iratainak őrzéséről,
 • megválasztja a Társaság bizottságait (kivéve Ellenőrző Bizottság).

A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a Társaság Elnöksége gondoskodik. A napirendi pontokat tartalmazó meghívót az ülés megtartása előtt legalább 15 nappal megküldi a Vezetőség tagjainak. Rendkívüli vezetőségi ülést kell tartani három vezetőségi tag javaslatára. A rendkívüli vezetőségi ülést három héten belül meg kell tartani. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele + 1 fő jelen van. A Vezetőség a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Határozatképtelenség miatt megismételt Vezetőségi ülés nem eshet korábbra mint az eredeti ülést követő 30 nap.

5/3. Ellenőrző Bizottság

A Társaság tagjai közül az alakuló közgyűlésen Ellenőrző Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottság 3 főből áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása 4 évre szól. Az Ellenőrző Bizottság tagjai közül a Közgyűlés elnököt választ és megalkotja működésének szabályait.

Az Ellenőrző Bizottság feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze, hogy a Társaság a mindenkor hatályos jogszabályoknak, illetve jelen Alapszabálynak megfelelően működjön. Ennek érdekében a Társaság irataiba betekinthet, azokról másolatot kérhet, kérdésekkel fordulhat a Társaság vezető tisztségviselőihez. Amennyiben e járása során azt tapasztalja, hogy valamely határozat ellentétes a jogszabályokkal, illetve az Alapszabállyal, a határozatot hozót értesíti és egyúttal felszólítja arra, hogy határozatát a jogszabályoknak, illetve az Alapszabálynak megfelelően változtassa meg. Amennyiben a határozatot hozó erre nem hajlandó, kezdeményezi a vezetőségnél a közgyűlés összehívását. Amennyiben a Vezetőség a Közgyűlést nem hívja össze, bírósághoz fordul.

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről minden évben jelentést készít és azt, az éves Közgyűlés előtt ismerteti.

6. A Társaság vezető tisztségviselői

6/1. A Társaság Elnöke

A Társaság Elnöke képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint hatóságok és bíróságok előtt. A Társaság Elnöke önálló aláírási joggal rendelkezik. A Társaság Elnöke ellenőrzi a Társaság vagyonkezelését, felel a gazdálkodás és általában a Társaság működésének törvényességéért. A Társaság Elnöke vezeti a Közgyűlést és a Vezetőségi ülést. A Társaság Elnöke a Vezetőségnek és a Közgyűlésnek felelős.

6/2. A Társaság Főtitkára

A Társaság Főtitkára az Elnökkel együtt intézi a vezetőségi ülések között a Társaság ügyeit, az Elnöktől kapott eseti megbízás alapján képviselheti a Társaságot. A Főtitkár minden jognyilatkozatáért, amit a Társaság vagy az Elnök nevében tesz az Elnök a felelős. A Főtitkár gondoskodik a Társaság iratainak őrzéséről, a tagok munkahelyi és otthoni címjegyzékének nyilvántartásáról. Összehívja a vezetőség üléseit, és ott gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

6/3. Alelnök

A Társaság Alelnöke az Elnök akadályoztatása esetén gyakorolja az Elnök jogkörét. Tevékenységéért egyszemélyben felelős a Vezetőségnek és a Közgyűlésnek.

6/4. Gazdasági vezető

A Társaság gazdasági vezetőjének feladata, hogy a Társaság gazdálkodását, ide értve a Társaság esetleges vállalkozási tevékenységgel összefüggő adminisztrációját vezesse, folyamatosan ellenőrizze azt, hogy a gazdálkodási tevékenység a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen. A gazdasági vezető a Társaság Vezetőségének és a Közgyűlésnek felel.

6/5. Előválasztott elnök

Az új Elnök hivatalba lépésekor a Közgyűlés Előválasztott elnököt választ, aki az Elnök megbízatása lejártakor lép hivatalba.

7. A Társaság gazdálkodása

A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, valamint a pártoló tagok, illetve más jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, valamint a tudományos rendezvények bevételéből, valamint gazdálkodása eredményéből képződik. A felajánlások elfogadásához a vezetőség határozata szükséges. A Társaság tartozásaiért a Társaság saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén tú1 a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A Társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Társaság költségvetését a vezetőség dolgozza ki, és a Közgyűlés fogadja e1. A Társaság vagyonával a Vezetőség gazdálkodik, a Közgyűlés által meghatározott keretek között.

A Társaság gazdálkodó tevékenységet céljai elősegítése érdekében folytathat, a mindenkor érvényes jogszabályok keretei között. A bankszámla felett rendelkezési joga az Elnöknek, a Főtitkárnak, és a Gazdasági Vezetőnek van, akként, hogy hármójuk közül bármelyik kettő jogosult együttesen rendelkezni a bankszámla felett.

8. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik:

 • feloszlással,
 • más társasággal történő egyesüléssel,
 • feloszlatással,
 • megszűnésének megállapításával.

A megszűnés kérdésében a Közgyűlés minősített 2/3-os szótöbbséggel határoz.

A Társaság megszűnését kimondó közgyűlési határozat alapján a Társaságot fel kell számolni. A hitelezők kielégítése után fennmaradó társasági vagyont a tagok között egyenlő arányban fel kell osztani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

9. Fegyelmi ügyek

A Közgyűlés, a Vezetőség, fegyelmi ügynek minősülő kérdésekben ad hoc bizottságot hoz létre. A bizottságot a tagok soraiból kell megválasztani. A bizottság három tagból áll, tagjai közül elnököt választ. A bizottság kivizsgálja az adott fegyelmi ügyet, vizsgálata során szakértőt vehet igénybe, amennyiben az szükséges. Megállapításairól a létrehozó szervet tájékoztatja. A bizottságot intézkedési jog nem illeti meg, megállapításai alapján a Közgyűlés bírálja el az adott fegyelmi ügyet.

10. Egyéb rendelkezések

A Társaság tagjainak névsorát a Társaság Közgyűlésének Határozatai melléklete tartalmazza. Jelen Okiratban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról rendelkező mindenkori jogszabály az irányadó.

Z á r a d é k

Jelen Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt aláírás után az Elnök köteles az illetékes Bírósághoz megküldeni a Közgyűlés jegyzőkönyvével és a jelenléti ív egy példányával együtt.

Budapest, 2013. november 15.

alairas_molnarg_kek
Dr. habil. Molnár-G. Béla
MNET elnöke